Riolering

Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioolkosten opgenomen.

Financiële middelen

Gebaseerd op het GRP 2014-2018 is de planning voor de jaaruitgaven en de inkomsten voor de komende jaren als volgt:

Bedragen * € 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Stand voorziening per 1 januari

7.303

6.867

9.954

14.139

18.604

Totaal onderhoud incl. saldo BTW, kostentoerekening en kwijtscheldingen

12.713

11.776

10.975

12.016

22.446

Opbrengst rioolheffing (eigenaren en gebgruikers)

12.277

13.983

15.160

16.481

17.919

Verrekening voorziening (" - " is onttrekking)

-436

2.207

4.185

4.465

-4.527

Aanvullende dotatie

880