Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van het CROW.

Het dagelijks onderhoud wordt deels uitgevoerd door Cyclus en deels via andere partijen. De gemeente controleert de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud door maandelijks op 100 willekeurige punten kwaliteitsmetingen uit te voeren.

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit technisch noodzakelijk is op basis van door de raad vastgestelde normen. In het beheerplan is een lange termijn doorkijk gemaakt van de noodzakelijke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De nota Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud, waarin de staat van de openbare ruimte wordt beschreven met een meerjarige doorkijk, is in november 2016 aan de raad aangeboden. Dit proces volgt een tweejaarlijks cyclus.

Financiële middelen

Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied (projectprogrammering, PP)

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt verrekend met de voorziening "Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied'. De toevoeging aan de voorziening is opgenomen in de jaarexploitatie in programma 6 (Duurzaamheid en Stedelijk Beheer). Ook de kapitaallasten van de gerealiseerde investeringen zijn opgenomen in dit programma. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op kredieten te verantwoorden). De dotatie aan de voorziening Groot- en vervangingsonderhoud Openbare Ruimte wordt per 2017 met € 3,5 miljoen verlaagd. Daarvoor in de plaats komt er een reeks kredieten van € 3,5 miljoen per jaar. Voor het uitgavenniveau Onderhoud Openbare Ruimte heeft dit geen effect.

In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorziening, de kapitaalsprojecten Lange Termijn Investeringen en kapitaalsprojecten Openbare Ruimte PP.

Bedragen * € 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Stand 1 januari

6.156

6.085

6.683

6.374

6.218

6.154

Dotatie

6.468

3.187

2.312

2.255

2.191

2.201

Uitputting

6.549

2.589

2.621

2.411

2.255

2.266

Kapitaalsprojecten Openbare Ruimte PP (investeringen maatschappelijk nut)

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Kapitaalsprojecten Lange Termijn Investeringen

894

2.278

3.736

92

24

0

Het vervangingsonderhoud Lange Termijn Investeringen wordt ook geactiveerd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gecorrigeerd op de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud. De kapitaallasten mogen maximaal oplopen tot
€ 1 miljoen.

Daarnaast is structureel jaarlijks op het CIP een krediet opgenomen van € 1,28 miljoen. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Herstel zakkende bodem (meerjaren uitvoeringsprogramma, MUP)

In de periode 2006-2013 is het programma voor het achterstallig onderhoud Zakkende bodem grotendeels uitgevoerd. In 2014 zijn de resterende projecten en middelen ondergebracht in de reguliere onderhoudsvoorziening. Alle lopende en nieuwe ophoogprojecten worden sinds 2014 vanuit de reguliere middelen bekostigd.

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Bedragen * € 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Wegen

6.379

5.290

6.539

6.539

6.539

6.539

Water

549

529

537

537

537

537

Groen

2.638

2.665

2.702

2.703

2.703

2.703

Totaal

9.566

8.484

9.778

9.778

9.779

9.779

Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door Cyclus. De gemeente controleert de kwaliteit van het door Cyclus uitgevoerde onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten. Gefaseerd over een drietal jaren wordt de uitvoering van het dagelijks onderhoud bij Cyclus afgebouwd en opnieuw in de markt gezet.