Financiële positie

Tijdens de kredietcrisis heeft de gemeente, door tegenvallende inkomsten uit grondverkoop, aanvullende verliesvoorzieningen bij de grondexploitaties getroffen. Door de aantrekkende economie nemen de opbrengsten uit grondverkoop weer toe en verbeteren ze de resultaten van de grondexploitaties.

In het eerste kwartaal 2017 zijn de grondexploitaties geactualiseerd en de resultaten zijn in mei 2017 via het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) in de raad gepresenteerd. Vanwege de vertrouwelijkheid van de plannen (onderhandelingspositie van de gemeente) worden alleen de totaalbedragen genoemd. Het financiële effect van de grondexploitaties op het weerstandsvermogen is € 2,6 miljoen voordelig. Er waren dit jaar geen afboekingen. De totale voorziening voor grondexploitaties bedraagt per 31 december 2016 € 9,4 miljoen op eindwaarde.

Voor het eerste kwartaal van 2018 is de volgende actualisatie gepland.