Beleid

Als uitgangspunt voor het gemeentelijk grondbeleid is gekozen voor actief waar nodig en voor faciliterend waar dat kan. Er is een herziening van de nota Grondbeleid in voorbereiding. De nieuwe nota vervangt de bestaande nota uit 2011. Door het verruimen en toevoegen van instrumenten wordt de flexibiliteit vergroot. Het wordt hierdoor mogelijk om binnen projecten keuzes te maken voor financiële optimalisatie en ambities rondom sociale huur, middenhuur, energie en duurzame ontwikkeling.

Projecten als Middenwillens en Jan Verswollezone zijn (bijna) klaar. De belangrijkste bouwlocaties zijn daarmee Westergouwe en projecten in bestaand stedelijk gebied. Hierdoor neemt het belang van een heldere regierol door de gemeente bij projecten via faciliterend grondbeleid (exploitatieplan of -overeenkomst en het bestemmingsplan) toe. De gemeente heeft bij faciliterend grondbeleid minder sturing op de projecten, maar de gemeente loopt ook veel minder financiële risico's. Als de gemeente al grond bezit, is actief grondbeleid logisch.

Het college is bevoegd tot het doen van aan- en verkopen van grond en panden. Dit moet wel binnen de vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders worden door de gemeenteraad gesteld bij grondexploitaties of bij een begroting waarin een voornemen tot aan- of verkoop is opgenomen.

Handboek grondzaken
Het handboek grondzaken bevat rekenspelregels. Als voorbeeld: vaste grondprijzen bij sociale woningbouw en bedrijfsterreinen, residueel rekenen bij koopwoningen. Daarnaast bevat het handboek instrumenten waarmee maatwerk kan worden geleverd rond gemeentelijke ambities bij het bevorderen van middenhuur, energietransitie, duurzaam ontwikkelen, extra kwaliteit etc. Op projectniveau wordt steeds de afweging gemaakt rond diverse ambities en doelstellingen in relatie tot het financiële resultaat.

Grondprijzenbrief 
De grondprijzenbrief bevat grondprijzen voor bijvoorbeeld sociale woningbouw, maatschappelijke instellingen en bedrijfsterreinen. Deze grondprijzen worden jaarlijks geactualiseerd. Het college stelt de grondprijzenbrief vast.