Rente

Bij de programmabegroting 2018-2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

2018

2019

2020

2021

Omslagrente

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Rente over boekwaarden grondexploitaties

3,20%

3,00%

2,80%

2,60%

Rekenrente in de grondexploitaties

3,42%

3,42%

3,42%

3,42%

Rekenrente aan te trekken kort geld

0,20%

0,60%

0,80%

1,00%

Rekenrente aan te trekken lang geld

1,75%

2,00%

2,25%

2,50%

De hoogte van de omslagrente, de rente over de boekwaarden van de grondexploitaties en de hoogte van de rekenrente in de grondexploitaties zijn vastgesteld op basis van de kaders die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hiervoor stelt.

Ten aanzien van de meerjarige ontwikkeling van de omslagrente bestaat het risico dat deze als gevolg van de lage renteniveaus waartegen geleend kan worden, op enig moment naar beneden moet worden bijgesteld. Bij de ijkmomenten zal steeds een nieuwe analyse van de verwachte toekomstige ontwikkeling plaatsvinden.

De rekenrente voor aan te trekken kort- en lang geld zijn afgeleid van de marktverwachtingen.

Het BBV vraagt inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. Het volgende schema maakt dit inzichtelijk:

Schema rentetoerekening jaar 2018

Omschrijving

a

De externe rentelasten voor de korte en lange financiering

9.543.000

b

De externe rentebaten

-394.267

Totaal door te berekenen externe rente

9.148.733

c

De rente die aan de grondexploitaties wordt worden doorberekend

-475.562

c

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

-475.562

Saldo door te rekenen externe rente

8.673.171

d1

Rente over eigen vermogen

0

d2

Rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn op contante waarde

0

0

De geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

8.673.171

e

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toegerekende rente (renteomslag)

10.764.599

(*)

f

Renteresultaat op het taakveld treasury

-2.091.429

(*) De begrote boekwaarde van de vaste activa die integraal worden gefinancierd bedraagt € 358,8 miljoen per 1 januari 2018. De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt uitgedrukt in een percentage van de begrote boekwaarde en – binnen een marge van 0,5% - afgerond naar 3%. Dit laatste percentage wordt ten behoeve van de renteomslag gehanteerd.

De uitwerking naar de overige onderdelen kan schematisch als volgt worden weergegeven:

In 2018 is er een positief saldo op de financieringsfunctie omdat er meer rente wordt toegerekend aan producten en investeringen dan er per saldo aan rente aan de bank wordt betaald. Ook hiervoor stelt het BBV kaders waaraan wordt voldaan.