Leningenportefeuille

De afgelopen jaren is de bewustwording rond schuldposities van overheden sterk toegenomen. Ook het college heeft het beperken van de schuldpositie als belangrijke opgave benoemd, waarbij een schuldenplafond van € 330 miljoen is overeengekomen.

De VNG heeft normen afgegeven voor een aanvaardbare omvang van de schuldpositie (netto schuldquote), die weliswaar geen status van wet- of regelgeving kennen, maar die landelijk wel breed aanvaard en gebruikt worden om te benchmarken. Een schuldquote tussen de 0 en 90% is normaal; de gemeente Gouda heeft een schuldquote die de komende jaren hoger is dan 90%, waardoor schuldreductie een aandachtspunt blijft.

Op basis van het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen, grondexploitaties, investeringen en uitzettingen is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het vreemd vermogen dat de komende jaren benodigd wordt.

Financieringsbehoefte

Onderstaande tabel maakt de ontwikkelingen in de omvang van de opgenomen gelden (inclusief de financieringsbehoefte) zichtbaar en toont ook de invloed daarvan op de gemiddelde te betalen rente.

De mutaties die onder renterisico op vaste schuld vermeld zijn, zijn in deze tabel verwerkt.

Mutaties in opgenomen gelden (o/g) (bedragen x € 1.000)

Bedragen * € 1.000 

 Bedrag

Gemiddelde rente

Verwachte stand per 1 januari 2018

286.469

3,53%

Reguliere aflossingen

-

23.926

3,81%

Algehele aflossingen (contractueel)

-

Nieuwe leningen in 2018

+

22.500

1,75%

Verwachte stand per 31 december 2018

285.043

3,34%

Voor 2018 bedraagt de verwachte omvang van aan te trekken langlopende financieringsmiddelen € 22,5 miljoen. De schuldpositie bedraagt eind 2018 naar verwachting plus/minus € 285 miljoen.

Meerjarige ontwikkeling van de schuldpositie

Op basis van de eerdere politieke besluitvorming is het verwachte toekomstige verloop benaderd van de reserves en voorzieningen, de grondexploitaties en het investeringsniveau. Dit leidt tot de volgende inschatting van ontwikkeling van de leningenportefeuille:

De schuldpositie bedraagt eind 2026 naar verwachting ongeveer € 210 miljoen, waarmee de schuldratio komt binnen de door de VNG voorgeschreven omvang van 90%.

De ontwikkeling van de vaste schuld in de jaren 2017 tot en met 2019 is voor een deel afhankelijk van het tempo waarin de afrekeningen met de Jeugd-zorgaanbieders plaatsvindt. Op 1 januari 2017 bedroeg het nog af te rekenen (betalen) bedrag globaal € 20 miljoen. Als uitgangspunt voor het bepalen van de meerjarige financieringsbehoefte en daarvan afgeleid de omvang van de vaste en vlottende schuld, is aangenomen dat deze afrekening in de loop van 2018 zal zijn gerealiseerd.

Daarnaast kan afwijking optreden als gevolg van de keuze om voorziene kortlopende financiering mogelijk eerder om te zetten in langlopende financiering. De keuze zal worden gebaseerd op de verwachtingen ten aanzien van de rente ontwikkelingen.

Uitgezette gelden

De onderstaande tabel maakt de ontwikkelingen in de omvang van onze uitgezette gelden (verstrekte geldleningen) in 2018 zichtbaar en toont de invloed daarvan op de verwachte te ontvangen gemiddelde rente.

Mutaties in verstrekte geldleningen en overige uitgezette gelden (u/g)

Bedragen * € 1.000

 Bedrag

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2018

17.720

2,14%

reguliere aflossingen (-)

-6.774

1,78%

vervroegde aflossingen (-)

0

nieuwe leningen (+)

4.348

1,75%

Stand per 31 december 2018

15.294

1,68%

De aflossingen betreffen de kasgeldfaciliteit aan het Bedrijvenschap (verwachte aflossing van € 4,87 miljoen), op het financieringsarrangement Westergouwe (verwachte aflossing van € 1,89 miljoen) en aflossingen op leningen in het kader van funderingsherstel.

Ten aanzien van het Bedrijvenschap geldt dat het aflossingsritme samenhangt met het verkooptempo van de bedrijfskavels op Gouwe Park.

De nieuwe leningen 2018 hebben voor € 3,0 miljoen betrekking op het financieringsarrangement Westergouwe en voor € 1,34 miljoen op de kasgeldfaciliteit aan het Bedrijvenschap Regio Gouda.

In mei 2018 wordt de rente in het financieringsarrangement Westergouwe herzien. Het verwachte effect van de rente-aanpassing is in bovenstaande tabel verwerkt.

De positie 'uitgeleend geld' bedraagt eind 2018 naar verwachting plm. € 15,3 miljoen.