Beleid

Het treasurybeleid is er op gericht een efficiënte financiering te realiseren zodat de gemeente haar publieke taak op verantwoorde wijze kan uitvoeren. De gemeente beschikt op grond van de Wet FIDO over een treasurystatuut dat in 2015 voor het laatst is geactualiseerd.

Door goede analyse van de meerjarige financieringsbehoeften ontstaat een optimale verhouding tussen kortlopende en langlopende financieringsmiddelen. Ook is er aandacht voor het beheersen van renterisico’s en het onderhouden van betrouwbare liquiditeitsplanningen. Het treasuryproces wordt 'in control gehouden' door een adequate administratieve organisatie en interne controle.

Wat zijn de uitgangspunten van het treasurybeleid?

Het treasurybeheer en -beleid is erop gericht om de financieringsbehoefte zo voordelig mogelijk te realiseren, dit gecombineerd met maximalisering van opbrengsten van de uitgezette gelden/verstrekte geldleningen.

Prioriteiten

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Activiteiten 2018

Beheersen omvang leningenportefeuille

verdere verlaging van de schuldquote

 • netto schuldquote
  < 90%    

aflossingen van langlopende schulden, waar mogelijk herfinanciering met eigen middelen

Beheersen financieringsbehoefte

 • afstemmen beschikbare middelen op benodigde middelen ten aanzien van zowel volume als looptijd
 • financieringsbehoefte dekken door aantrekken vreemd vermogen tegen zo profijtelijk mogelijke voorwaarden
 • kasgeldlimiet: 8,5%
 • renterisiconorm op vaste schuld: 20%
 • limiet schatkistbankieren 0,75%

onderhouden van permanent inzicht in de cashflows van met name:

 • de grondexploitaties;
 • de aanwendingen van reserves/voorzieningen;
 • investeringen uit het CIP.

Optimaliseren leningenportefeuille o/g

rentekosten van opgenomen geldleningen zo laag mogelijk houden

het gemiddelde rentepercentage op langlopende leningen ten minste constant houden

 • herfinancieren van reeds aangetrokken langlopende geldleningen indien dit voordelen oplevert;
 • sturen op leningenplafond.

Beheersen renterisico's

op grond van betrouwbare cashflowplanningen van investeringen en grondexploitaties fixeren van het renteniveau voor in de toekomst benodigde financieringsmiddelen

waar mogelijk vastleggen van (lage) rentepercentages bij verwachte rentestijgingen

renteontwikkelingen nauwgezet volgen; eventueel gebruik maken van financiële derivaten binnen de door het treasurycomité gestelde grenzen (acceptabele renteniveaus)

Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie

het 'in control' houden van de treasuryfunctie

van treasurytransacties is een getekende dealslip aanwezig

treasury-activiteiten worden uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in het handboek Treasury

Onderhouden cashflowprognose

cashflowprognoses zijn dermate betrouwbaar dat deze kunnen dienen als stuurinstrument

de cashflowprognoses met horizon < 2 jaar zijn voldoende betrouwbaar

reguliere afstemming tussen de afdelingen Beleid, Uitvoering en Financiën

Wat doet de gemeente in 2018

In 2018 wordt het treasurybeheer en -beleid op basis van de volgende speerpunten vorm gegeven:

 • profiteren van de lage rente op de geldmarkt; dit moet gedaan worden door de financieringsbehoefte zo lang en zo maximaal mogelijk met kortlopende middelen te dekken zonder daarbij het renterisico van in de toekomst noodzakelijke langlopende herfinanciering uit het oog te verliezen;
 • constant afwegen of het voordelen biedt om voor benodigde langlopende financieringsmiddelen de renteniveaus reeds in 2018 vast te leggen en dit om renterisico's te verminderen;
 • permanent afwegen of herfinanciering van bestaande opgenomen langlopende leningen tegen lagere rentepercentages profijtelijk is na aftrek van boeterentes.