Loonkosten

De verwachte loonkosten dalen van 36,7 miljoen (begroting 2017 na 2e ijkmoment) naar 35,0 miljoen (2021). Hier wordt de taakstelling zichtbaar die nog op het personeel rust.

De stijging van de begrote loonkosten 2017 ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2016 kan verklaard worden door verwerking van CAO-effect en pensioenstijging van 2017. Daarnaast wordt in de begroting 2017 het omzetten van inhuur naar vast personeel zichtbaar, waardoor de loonkosten hoger komen te liggen.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2016

Begroting 2017 na
wijziging

2018

2019

2020

2021

Ambtelijke organisatie

31.744

35.018

34.715

34.435

34.143

33.362

College van BenW

559

671

671

672

672

672

Gemeenteraad

593

662

662

662

662

662

Griffie

432

330

337

337

337

337

Rekenkamer

14

14

14

14

14

14

Totaal

33.343

36.696

36.400

36.121

35.829

35.048

Bij de gemeente Gouda wordt inhuur van derden niet apart begroot. De inzet gedurende een jaar wordt (gedeeltelijk) gedekt vanuit het loonkostenbudget.