Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2018

Personeel

Verzuim

De stijging van het verzuim is aanleiding geweest tot een preventieve en afdelingsgerichte aanpak. Het beleid is erop gericht om het verzuim terug te dringen. Inmiddels zijn er met de bedrijfsarts doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.

4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1 (2016 verzuim 5,9
frequentie 1,3)

Salarislasten

De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente. Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.

De salarislasten blijven binnen het begrote budget. (2016: begroot € 32,9 miljoen
Uitkomst € 32,8 miljoen)

Inhuur externen

In 2016 bedroeg de inhuur van externen 30% van de salarislasten. Oorzaak is vooral gelegen in de inzet op de decentralisaties en samenwerkingsverbanden zoals het NSDMH. Doelstelling is om inhuur te verminderen.

Een maatregel die al is geformaliseerd is dat medewerkers worden gestimuleerd om tijdelijke klussen op te pakken. Dit resulteert nu reeds in een lagere inhuur.

Norm: maximaal 25% van de salarislasten

Financiën

Adequaat budgetbeheer

Het doel van de begroting is het maken van een realistische planning van de uitgaven en de inkomsten. Afgelopen jaar week de realisatie af van de begrotingsresultaten van het 2e ijkmoment. Door het verbeteren van de begrotingsprocessen en het afgeven van tussentijdse prognoses binnen de P&C-cyclus wordt bereikt dat onvoorziene schommelingen beperkt blijven.

Maximaal 2,5% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognotiseerde resultaat bij het 2e ijkmoment en de verantwoording bij de jaarrekening

Factuur afhandeling

De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.

In 85% van de verwerking van de facturen wordt de norm van 30 dagen behaald (2016: 84%)

ICT

Geheugen van Gouda

Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet.

In 2018 zijn de eerste zaaktypen, de projectenomgeving en het sociaal intranet geïmplementeerd

ICT-infrastructuur

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.

In 2018 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5%
(2016: 99,8%)

Informatiebeveiliging

Informatieveiligheid gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens . In juli 2014 is door het college het Informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. Daarnaast is landelijk de door VNG ontwikkelde ENSIA methodiek uitgerold.

Op dit moment is ongeveer 90% van de maatregelen geheel of deels geïmplementeerd. In 2018 moeten alle maatregelen zijn doorgevoerd.

Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.

Privacy en datalekken

In 2016 is de Wet datalekken van kracht geworden. Er is een procedure van kracht en er is een meldingenregister In 2017 is gestart met het project Gouda Privacyproof om in mei 2018 te kunnen voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Realisatie van het project Gouda Privacyproof Privacyscans uitgevoerd. Artikel 30 register is operationeel.

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2018

Juridische zaken

Voorkomen van bezwaarschriften

De gemeente had en heeft in het Sociaal Domein te maken met nieuwe taken, een toenemend aantal aanvragen levensonderhoud en aangescherpt beleid. Dat vraagt veel van de organisatie en heeft ook effect op het aantal bezwaarschriften.

De gemeente stelt zich ten doel om het aantal terecht ingediende bezwaren terug te dringen door het verbeteren van de kwaliteit van besluiten. Daarnaast wordt ingezet op mediation om formele procedures te voorkomen. Tot slot wordt meer aandacht gegeven aan persoonlijk contact bij het voorbereiden van besluiten om ontevredenheid en onduidelijkheden voor te zijn.

Doelstelling is max. 400 per jaar bezwaarschiften te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen.


In 2016 zijn 426 bezwaarschriften ontvangen (ca 40% is informeel afgehandeld, beoogd was 50%)