Septembercirculaire 2017

In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerkt.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Mutatie inkomsten septembercirculaire 2017 (- is nadelig)

497

176

255

390

AF: Taakmutaties/oormerken waarvan:

19

38

38

38

Armoedebestrijding ouderen 2018

-17

0

0

0

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

-11

-9

-9

-9

Maatschappelijke opvang (DU)

-5

-5

-5

-5

Vrouwenopvang (DU)

51

51

51

51

Totaal vrij aanwendbaar c.q. effect op meerjarenperspectief

516

213

293

428

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.

Het accres 2018 is voordeliger. Ten opzichte van de meicirculaire 2017 komt er € 118 miljoen bij.

In de septembercirculaire is met betrekking tot de decentralisaties in het sociaal domein per gemeente de actuele stand opgenomen van de bedragen die beschikbaar zijn voor 2018 tot en met 2021. Zie de uitkomsten in de volgende tabel.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Mutaties uitkering decentralisaties sociaal domein (septembercirculaire 2017 t.o.v. meicirculaire) (- is afname)

172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) begeleiding

-125

-144

-203

-144

172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) beschermd wonen

36

40

40

40

173 decentralisatie jeugdzorg (IU)

-96

-47

-62

-47

174 decentralisatie Participatiewet (IU) re-integratie

0

0

0

-263

174 decentralisatie Participatiewet (IU) WSW

0

0

74

74

Totale mutatie uitkering decentralisaties sociaal domein

-184

-151

-151

-340

Totale omvang uitkering decentralisaties (septembercirculaire 2017)

55.303

54.926

51.775

51.737