Meicirculaire 2017

Over de meicirculaire 2017 is de raad op hoofdlijnen geïnformeerd in de 2e begrotingswijziging 2017 en de Kadernota 2018-2021. Een gedetailleerde uitwerking volgt hierna.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Mutatie inkomsten meicirculaire 2017 t.o.v. septembercirculaire 2016 (+ is voordelig)

2.912

3.258

3.477

3.726

AF: Toe te kennen loon- prijscompensatie

-27

-245

-386

-438

AF: Taakmutaties/oormerken, waarvan:

-856

-867

-867

-867

1. Betalingen aan derden (VNG, Waarderingskamer)

-82

-92

-92

-92

2. Armoedebestrijding kinderen

-389

-389

-389

-389

3. Brede scholen combinatiefuncties (verlaging eerder toegekend bedrag)

2

2

2

2

4. Gezond in de stad

-98

-98

-98

-98

5. Maatschappelijke opvang (verlaging eerder toegekend bedrag)

17

17

17

17

6. Vrouwenopvang

-7

-7

-7

-7

7. Hogere pensioenafdrachten ABP

-300

-300

-300

-300

Totaal vrij aanwendbaar c.q. effect op het financieel perspectief

2.028

2.146

2.224

2.421

Toelichting op de tabel

Allereerst is de berekende omvang van de uitkering uit het gemeentefonds vergeleken met de uitkomsten van de voorafgaande circulaire. Het verschil staat in de tabel als 'Mutatie inkomsten meicirculaire 2017'.

Op het verschil wordt in mindering gebracht:

  • de middelen voor loon- en prijscompensatie die nodig zijn om aansluiting te houden bij de cijfers in de meicirculaire;
  • de taakmutaties, die in de begroting apart worden gezet in afwachting van een bestedingsvoorstel.

Uiteindelijk resteert een bedrag dat vrij besteedbaar is in geval van een overschot of dat moet worden bezuinigd in geval van een tekort. De meicirculaire leidt in dit geval tot een vrij besteedbaar bedrag van € 2,0 miljoen in 2018 dat oploopt tot € 2,4 miljoen in 2021.

In de meicirculaire is ook weer een specificatie opgenomen van de uitkering voor de decentralisaties in het sociale domein. Voor Gouda leidt dit tot de volgende mutaties.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Mutaties uitkering decentralisaties sociaal domein (meicirculaire 2017 t.o.v. septembercirculaire 2016) (- is afname)

decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) begeleiding

589

587

646

646

decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) beschermd wonen

308

315

315

315

decentralisatie jeugdzorg (IU)

-1.132

-1.132

-1.033

-1.032

decentralisatie Participatiewet (IU) re-integratie

118

119

119

120

decentralisatie Participatiewet (IU) WSW

303

278

248

244

Totale mutatie uitkering decentralisaties sociaal domein

187

168

295

293

Totale omvang uitkering decentralisaties (meicirculaire 2017)

55.487

55.076

51.927

52.076