Geprognosticeerde balans

De (verplichte) geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.

Activa

bedragen * € 1.000

01-01-2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

345.777

348.854

353.092

348.389

343.229

Immateriele vaste activa

15.115

14.662

14.210

13.758

13.307

Financiele vaste activa

13.043

14.168

13.424

14.556

16.982

TOTAAL VASTE ACTIVA

373.935

377.685

380.727

376.702

373.518

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden/ bouwgrond in expl.

17.480

14.700

6.696

3.371

4.477

Voorzieningen grondexploitaties

-9.000

-8.000

-6.500

-6.000

-6.000

Totaal voorraden

8.480

6.700

196

-2.629

-1.523

Uitzettingen

28.141

24.591

19.266

19.266

19.266

Liquide middelen

45

45

45

45

45

Overlopende activa

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

38.666

33.336

21.507

18.682

19.789

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

412.601

411.021

402.234

395.384

393.306

Passiva

bedragen * € 1.000

01-01-2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

VASTE PASSIVA

Algemene reserve

29.167

28.851

30.332

32.368

35.021

Bestemmingsreserves

16.766

16.140

16.126

16.124

16.123

Totaal eigen vermogen

45.933

44.991

46.458

48.492

51.144

Voorzieningen

25.947

29.703

35.035

30.354

27.089

Opgenomen langlopende geldleningen

286.469

285.043

284.485

277.179

274.425

Totaal vreemd vermogen

312.416

314.747

319.519

307.533

301.514

TOTAAL VASTE PASSIVA

358.349

359.738

365.977

356.025

352.658

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden:

Opgenomen kasgeldleningen

6.657

8.688

5.662

6.764

8.053

Overige kortlopende schulden

12.595

12.595

10.595

12.595

12.595

Totaal kortlopende schulden

19.252

21.283

16.257

19.359

20.648

Totaal overlopende passiva

35.000

30.000

20.000

20.000

20.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

54.252

51.283

36.257

39.359

40.648

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

412.601

411.021

402.234

395.384

393.306