EMU-saldo

Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting. Samen met de geprognosticeerde balans geeft het inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van de gemeente Gouda.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Volgens begroting 2018

Volgens meerjaren-raming in begroting 2018

Volgens meerjaren-raming in begroting 2018

Volgens meerjaren-raming in begroting 2018

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

133

-941

1.467

2.034

2.652

2.

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

15.601

16.595

17.891

19.032

16.157

3.

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

+

7.192

7.909

9.187

8.506

9.687

4.

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

28.564

42.766

17.232

24.298

7.402

5.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

+

6.

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

+

7.

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

-

10.668

6.827

4.302

2.089

1.127

8.

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

+

7.396

9.949

6.347

5.438

15

9.

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-

3.281

3.721

3.423

3.254

3.020

10.

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

-

11.

Verkoop van effecten:

a.

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

-

nee

nee

nee

nee

nee

b.

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-

12.

Berekend EMU-saldo (12=1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

=

-12.191

-19.802

9.935

5.369

16.962