College- en raadsbesluiten

In de loop van het jaar nemen het college en de gemeenteraad op grond van hun bevoegdheden besluiten waar financiële consequenties aan zitten. Deze worden dan verwerkt in het eerstvolgende ijkmoment van de PenC-cyclus. De besluiten uit 2017 met financiële gevolgen voor 2018 en verder staan in de onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Verkoop erpachtsgrond

-2

-2

-2

-2

MPG 2017

0

0

0

0

Totaal

-2

-2

-2

-2

Toelichting op de tabel

Verkoop erfpachtgrond

Een perceel erfpachtgrond is verkocht. De netto-opbrengst is in 2017 verantwoord. De structureel gederfde canonopbrengsten vanaf 2018 worden hierbij geraamd.

MPG 2017

Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van de grondexploitaties (MPG). De financiële gevolgen van die herziene grondexploitaties voor de jaren 2018 en verder worden hierbij verwerkt maar hebben per saldo geen effect op het meerjarenperspectief.