Budgetneutrale wijzigingen

De voorgaande secties van dit hoofdstuk bevatten voorstellen die effect hebben op het (meerjaren)perspectief. Hierna worden de voorstellen voor de zogenaamde budgettair neutrale wijzigingen gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies die worden ontvangen waar even hoge uitgaven tegenover staan. Of om budgetten die worden overgeheveld naar een ander programma. Ofschoon deze aanpassingen geen effect hebben op het financieel perspectief valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Apparaatskosten (taakstelling)

De taakstelling op de apparaatskosten is verwerkt binnen de begroting. Een deel (ongeveer € 150.000) is vanaf 2018 als algemene taakstelling verwerkt binnen de productgroep overhead. Middels deze wijziging wordt de taakstelling verwerkt door verhoging van de huurinkomsten van het Huis van de Stad. Deze huurinkomsten worden gerealiseerd door verhuur van de 10e etage.

Havendienst incl. liggelden havens

De voormalige havendienst is toegevoegd aan de afdeling Stadtoezicht. De benodigde budgetten worden daarom overgeheveld vanuit BOR. Hiermee is een bedrag van € 114.000 gemoeid binnen programma 6.

Herschikking budgetten VNW

In het kader van het realistisch begroten vindt een herschikking plaats van de budgetten van VNW. Dit betreft zowel een herverdeling van de baten en lasten als ook een overheveling van het P-budget naar programma 8.

Jeugdbeschermingstafel

De gemeente Gouda voert namens de regio de werkzaamheden van de jeugdbeschermingstafel uit. De regiogemeenten betalen hier een vergoeding voor. De baten en lasten binnen programma 4 Jeugd, onderwijs en sport worden met deze wijziging hoger (€ 89.000), per saldo budgetneutraal.

Leerplicht

Met de gemeente Waddinxveen is een nieuwe DVO afgesloten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken inzake de Leerplicht. Deze DVO is ingegaan per 1 oktober 2017. De extra formatie-lasten van € 91.000 worden doorbelast en dit betreft als zodanig een budgetneutrale wijziging binnen programma 4 Jeugd, onderwijs en sport.

Radicalisering

In verband met de toename en langdurigheid van de taken op het gebied van het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering wordt voorgesteld om een deel van de tijdelijke formatie voor VNW op dit dossier om te zetten naar structureel. Binnen VNW is ruimte ontstaan op de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Voorgesteld wordt om vanaf 2019 binnen programma 8 € 80.000 structureel toe te voegen aan het personeelsbudget om de taken te kunnen blijven uitvoeren.

Taakmutaties peuterspeelzaalwerk en peuteropvang

In de circulaires over het gemeentefonds zijn zogenaamde taakmutaties opgenomen met betrekking tot de beschikbare middelen voor versterking peuterspeelzaalwerk en voorschoolse opvang van kleuters. Taakmutaties worden verwerkt binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Deze taakmutaties worden meegenomen ter dekking van de nieuwe subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse opvang. Voorgesteld wordt de taakmutaties vanaf 2018 te verwerken binnen programma 4 Jeugd, onderwijs en sport. (het functionele programma.

Toeristenbelasting

Op basis van aangiftes voorgaande jaren is de opbrengstverwachting toeristenbelasting structureel € 45.000 hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om zowel de baten binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien als het budget Promotie toerisme in programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing te verhogen met dit bedrag.

Volksfeesten

Ten behoeve van jaarlijkse Oranjeboulevard zal het budgetplafond voor de subsidieregeling volksfeesten met € 2.000 worden verhoogd. Met de dekking hiervan was rekening gehouden binnen de regeling Participatie in de buurt. Aangezien de regelingen in verschillende programma's zitten wordt voorgesteld € 2.000 over te hevelen van programma 2 naar programma 1.