Taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten

2018

2019

2020

2021

0.1 Bestuur

3.356.319

3.317.044

3.317.040

3.317.042

0.10 Mutaties reserves

4.395.028

3.977.063

3.304.578

2.881.078

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

549.486

230.160

2.269.410

409.905

0.2 Burgerzaken

2.231.947

2.031.471

1.993.802

1.993.802

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.187.371

6.412.349

5.333.219

5.037.608

0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie

20.734.094

20.660.685

20.777.866

20.200.946

0.5 Treasury

-2.560.226

-2.767.641

-3.113.358

-2.942.952

0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen

656.977

656.989

657.002

657.001

0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen

297.504

297.509

297.513

297.513

0.63 Parkeerbelasting

147.720

147.728

147.731

147.732

0.64 Belastingen overig

102.946

102.950

102.950

102.950

0.8 Overige baten en lasten

898.188

2.499.008

3.979.554

5.865.642

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.739.608

4.455.229

4.452.552

4.452.554

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.330.515

4.224.706

3.877.947

3.875.001

2.1 Verkeer en wegen

14.635.834

15.376.954

16.106.873

16.659.945

2.2 Parkeren

1.132.870

1.157.754

1.141.535

1.151.273

2.3 Recreatieve havens

31.857

31.857

31.857

31.857

2.4 Economische havens en waterwegen

988.296

999.815

1.005.458

1.004.764

2.5 Openbaar vervoer

134.112

132.178

130.244

128.310

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

856.800

1.014.940

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

1.387.086

1.352.187

1.321.951

1.301.951

3.4 Economische promotie

968.476

968.519

968.519

968.520

4.2 Onderwijshuisvesting

8.918.478

7.685.999

8.270.571

7.954.058

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.132.914

7.138.771

7.177.861

7.216.994

5.1 Sportbeleid en activering

5.668.221

5.668.572

5.668.667

5.668.669

5.2 Sportaccommodaties

2.682.769

2.813.324

2.784.054

2.722.121

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part.

3.711.011

3.577.765

3.559.402

3.537.596

5.4 Musea

2.111.461

2.110.972

2.090.781

2.090.167

5.5 Cultureel erfgoed

204.290

204.296

204.288

204.288

5.6 Media

1.816.773

1.683.862

1.683.894

1.683.895

5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie

3.859.515

3.850.819

3.844.799

3.841.217

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.787.847

5.795.443

5.627.652

5.760.300

6.2 Wijkteams

5.125.526

5.129.609

5.129.650

5.129.651

6.3 Inkomensvoorzieningen

33.199.542

32.456.530

31.801.186

31.350.335

6.4 Begeleide participatie

10.801.249

10.350.109

10.122.991

9.912.388

6.5 Arbeidsparticipatie

3.567.878

3.386.902

3.422.097

3.455.884

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.564.440

2.569.309

2.569.342

2.569.343

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

10.786.255

10.727.275

10.710.718

10.753.106

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

17.867.147

16.914.331

15.952.765

15.911.233

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

18.702.418

19.056.777

19.055.210

18.955.393

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.990.468

2.036.577

2.036.572

1.966.804

7.1 Volksgezondheid

4.096.391

4.070.514

4.070.583

4.070.585

7.2 Riolering

13.864.519

14.398.901

15.286.865

16.404.753

7.3 Afval

7.185.091

7.026.593

6.989.073

6.977.930

7.4 Milieubeheer

1.668.868

1.668.967

1.668.982

1.668.983

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

6.454

6.446

6.430

6.430

8.1 Ruimtelijke ordening

1.312.758

1.386.798

1.179.918

1.178.420

8.2 Grondexploitatie

9.550.155

5.954.343

5.463.971

1.394.506

8.3 Wonen en bouwen

3.227.758

2.646.742

2.645.735

2.645.774

Subtotaal lasten

252.613.004

247.596.000

247.128.300

242.573.265

Taakvelden: Baten

2018

2019

2020

2021

0.1 Bestuur

-33.134

-33.134

-33.134

-33.134

0.10 Mutaties reserves

-5.885.962

-2.740.633

-3.540.004

-639.374

0.2 Burgerzaken

-1.378.039

-900.041

-833.045

-833.045

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-4.388.532

-4.551.796

-4.561.221

-4.517.354

0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie

-3.257.569

-3.277.009

-3.246.605

-2.750.761

0.5 Treasury

-552.790

-398.130

-385.758

-418.670

0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen

-7.176.992

-7.320.025

-7.461.867

-7.620.783

0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen

-7.027.857

-7.152.267

-7.275.100

-7.412.108

0.63 Parkeerbelasting

-3.603.917

-3.685.000

-3.635.000

-3.635.000

0.64 Belastingen overig

-2.498.002

-2.553.474

-2.562.196

-2.571.930

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

-145.659.278

-147.159.495

-145.948.937

-147.808.363

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-45.230

-45.234

-45.236

-45.236

1.2 Openbare orde en veiligheid

-166.215

-116.220

-116.221

-116.221

2.1 Verkeer en wegen

-156.981

-156.988

-156.990

-156.990

2.2 Parkeren

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

2.3 Recreatieve havens

-101.288

-101.293

-101.293

-101.293

2.4 Economische havens en waterwegen

-1.395

-1.397

-1.399

-1.399

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-856.800

-1.014.940

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-163.310

-163.310

-163.310

-163.310

3.4 Economische promotie

-430.378

-431.566

-432.732

-434.032

4.2 Onderwijshuisvesting

-195.598

-195.612

-195.615

-195.615

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.214.748

-5.214.801

-5.214.813

-5.214.814

5.2 Sportaccommodaties

-2.385.813

-2.387.060

-2.388.214

-2.388.215

5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie

-100.099

-100.099

-100.099

-100.099

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-88.410

-88.410

-88.410

-88.410

6.3 Inkomensvoorzieningen

-23.921.788

-23.311.788

-23.121.788

-23.021.788

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.082.423

-1.082.423

-1.082.423

-1.082.423

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-98.388

-98.388

-98.388

0

7.2 Riolering

-15.162.469

-16.482.604

-17.920.995

-18.855.437

7.3 Afval

-9.500.250

-9.250.250

-9.321.251

-9.345.482

8.1 Ruimtelijke ordening

-1.199

-1.199

-1.199

-1.199

8.2 Grondexploitatie

-9.548.662

-5.951.921

-5.465.562

-1.391.285

8.3 Wonen en bouwen

-1.919.488

-1.619.493

-1.619.495

-1.619.495

Subtotaal baten

-252.613.004

-247.596.000

-247.128.300

-242.573.265

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018.

Bijvoorbeeld van de lasten in programma Zorg (Wmo) € 38.625.000 worden verdeeld over hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 186.000), 6 Sociaal domein (€ 37.971.000) en hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu (€ 568.000).

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie en stadsmarketing

3.953

0

0

2.188

0

8.349

0

0

0

14.491

02 Zorg (Wmo)

0

0

0

0

0

186

37.871

568

0

38.625

03 Werk en inkomen

0

0

0

0

632

0

46.643

0

0

47.275

04 Jeugd, onderwijs en sport

164

0

0

0

15.419

8.351

23.907

3.529

0

51.369

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.199

0

0

857

0

0

0

0

13.677

15.733

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

199

1.026

16.923

163

0

3.125

1.292

22.718

226

45.673

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

2.180

0

0

0

0

0

618

6

0

2.804

08 Veiligheid en bestuur

3.392

8.044

0

0

0

43

53

0

187

11.718

20 Overhead

20.570

0

0

0

0

0

0

0

0

20.570

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-605

0

0

4

0

0

10

0

0

-591

22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

4.395

0

0

0

0

0

0

0

0

4.395

22c Saldo rekening

549

0

0

0

0

0

0

0

0

549

Subtotaal lasten

35.997

9.070

16.923

3.212

16.051

20.054

110.393

26.821

14.091

252.613

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Baten

01 Economie en stadsmarketing

-3.766

0

0

-158

0

0

0

0

0

-3.924

02 Zorg (Wmo)

0

0

0

0

0

0

-1.171

0

0

-1.171

03 Werk en inkomen

0

0

0

0

-632

0

-23.922

0

0

-24.554

04 Jeugd, onderwijs en sport

0

0

0

0

-4.778

-2.386

-98

0

0

-7.262

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-610

0

0

-857

0

-90

0

0

-11.468

-13.025

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

-3.629

-59

-270

-324

0

-10

0

-24.663

-1

-28.956

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

-1.353

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.353

08 Veiligheid en bestuur

-68

-152

0

0

0

0

0

0

0

-221

20 Overhead

-3.258

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.258

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-162.892

0

0

-112

0

0

0

0

0

-163.003

22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

-5.886

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.886

Subtotaal baten

-181.462

-211

-270

-1.450

-5.410

-2.486

-25.191

-24.663

-11.469

-252.613

Resultaat

-145.465

8.859

16.653

1.762

10.641

17.568

85.202

2.159

2.621

0