Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 2 Zorg (Wmo)

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Welzijn en zorg

37.203

38.616

38.625

38.864

38.843

38.919

Subtotaal lasten

37.203

38.616

38.625

38.864

38.843

38.919

Baten

PG Welzijn en zorg

-2.651

-2.471

-1.171

-1.171

-1.171

-1.171

Subtotaal baten

-2.651

-2.471

-1.171

-1.171

-1.171

-1.171

Saldo van baten en lasten

34.552

36.146

37.454

37.693

37.672

37.748

Dotaties aan reserves (lasten)

913

900

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.227

-350

-80

0

0

0

Resultaat

34.237

36.696

37.374

37.693

37.672

37.748

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Welzijn en zorg

Lekkenburg

0

88

86

85

Welzijn en zorg

Meicirculaire

888

893

952

951

Welzijn en zorg

Septembercirculaire

-135

-151

-209

-151

Welzijn en zorg

Afroming Wmo ten gunste van tekort maatwerk Jeugd

-200

-200

-200

-200

Totaal PG Welzijn en zorg

552

630

628

685