Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 3 Werk en inkomen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Inkomen

27.449

28.142

27.986

27.202

26.522

26.062

PG Minimabeleid

4.964

4.104

4.193

4.265

4.269

4.269

PG Werk (en activering)

19.223

16.818

15.096

14.464

14.272

14.095

Subtotaal lasten

51.635

49.064

47.275

45.931

45.063

44.426

Baten

PG Inkomen

-23.564

-23.882

-23.812

-23.202

-23.012

-22.912

PG Minimabeleid

-328

-330

-110

-110

-110

-110

PG Werk (en activering)

-1.803

-1.379

-632

-632

-632

-632

Subtotaal baten

-25.695

-25.591

-24.554

-23.944

-23.754

-23.654

Saldo van baten en lasten

25.940

23.473

22.721

21.987

21.309

20.772

Dotaties aan reserves (lasten)

0

759

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-896

-1.609

-160

0

0

0

Resultaat

25.044

22.622

22.561

21.987

21.309

20.772

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Inkomen

BUIG

1.920

1.850

1.360

1.000

Totaal PG Inkomen

1.920

1.850

1.360

1.000

Minimabeleid

Meicirculaire

389

389

389

389

Minimabeleid

Septembercirculaire

17

0

0

0

Totaal PG Minimabeleid

406

389

389

389

Werk (en activering)

Meicirculaire

519

495

465

462

Septembercirculaire

0

0

74

-189

Totaal PG Werk (en activering)

519

495

539

273