Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 8: Veiligheid en bestuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Bestuur

6.304

2.804

2.868

2.818

2.818

2.783

PG Regionaal beleid

516

652

754

760

761

759

PG Veiligheid

8.957

8.561

8.097

7.603

7.266

7.266

Subtotaal lasten

15.777

12.017

11.718

11.181

10.845

10.808

Baten

PG Bestuur

-28

-68

-68

-68

-68

-33

PG Regionaal beleid

0

0

0

0

0

0

PG Veiligheid

-172

-151

-152

-102

-102

-102

Subtotaal baten

-200

-219

-221

-171

-171

-136

Saldo van baten en lasten

15.577

11.798

11.497

11.010

10.674

10.672

Dotaties aan reserves (lasten)

31

279

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-326

-529

-155

0

0

0

Resultaat

15.282

11.548

11.342

11.010

10.674

10.672

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Bestuur

Loonkostenontwikkeling 2017

7

7

7

7

Bestuur

Loonkostenontwikkeling 2018

7

7

7

7

Bestuur

Toekomstvisie

50

0

0

0

Totaal PG Bestuur

64

14

14

14

Regionaal beleid

Bijdrage VNG

100

100

100

100

Regionaal beleid

RZG Grondbank

-79

-77

-52

-53

Regionaal beleid

Meicirculaire

82

92

92

92

Totaal PG Regionaal beleid

103

115

140

139

Veiligheid

Preventie en veiligheid: Intensivering aanpak woninginbraken

200

230

0

0

Totaal PG Veiligheid

200

230

0

0

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vervanging cameratoezicht

54

18

51

45

TOTAAL

54

18

51

45