Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland (RMH) is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

  • de brandweerzorg;
  • de geneeskundige hulpverlening;
  • de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
  • de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Regio Midden-Holland (RMH)

In de regio Midden-Holland wordt samengewerkt door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas om de belangen van de regio te behartigen. Daarnaast wordt bestuurlijke samenwerking in programma’s gebundeld en wordt intensiever met elkaar, het bedrijfsleven, instellingen en hun directe omgeving samengewerkt. De concrete inhoudelijke speerpunten zijn vastgelegd in een strategische agenda.

Regionale samenwerking vindt tevens plaats in de Zuidvleugel. De samenwerking is hier gericht op economische ontwikkeling en het behouden van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Daarnaast is er de samenwerking zoals vastgelegd in het convenant tussen de regio en de gemeenten Alphen en Woerden. Deze samenwerking is georganiseerd rondom drie bestuurlijke tafels: Infra en bodem, Groene Hart Werkt! en Vrije tijd, Water en Groen. Aan de hand van strategische agenda’s per bestuurlijke tafel wordt lobby gevoerd.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Het GGD Rampenopvangplan houdt het volgende in: ten tijde van crises en rampen zorgdragen voor de bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers en wel in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners. Na een crisissituatie wordt zo snel mogelijk herstel van (psychosociale) gezondheid en een veilige leefomgeving bewerkstelligd, zoals die vóór de crisis aanwezig was.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.