Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 5 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Grondexploitaties

17.626

11.395

10.407

6.969

5.464

1.395

PG Ruimtelijke ordening

2.586

2.070

2.098

2.198

1.998

1.998

PG Wonen

6.671

4.818

3.228

2.647

2.646

2.646

Subtotaal lasten

26.883

18.283

15.733

11.814

10.107

6.038

Baten

PG Grondexploitaties

-21.056

-11.607

-10.405

-6.967

-5.466

-1.391

PG Ruimtelijke ordening

-885

-710

-677

-677

-677

-677

PG Wonen

-5.246

-2.709

-1.943

-1.642

-1.642

-1.642

Subtotaal baten

-27.188

-15.026

-13.025

-9.286

-7.785

-3.711

Saldo van baten en lasten

-304

3.257

2.707

2.528

2.322

2.327

Dotaties aan reserves (lasten)

0

175

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-336

-733

-730

0

0

0

Resultaat

-641

2.699

1.978

2.528

2.322

2.327

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Grondexploitaties

Lagere toerekening projecten

-2

-1

-5

0

Totaal PG Grondexploitaties

-2

-1

-5

0

Ruimtelijke ordening

Lagere toerekening projecten

72

72

72

72

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

100

200

0

0

Ruimtelijke ordening

Verkoop erfpachtgrond

2

2

2

2

Totaal PG Ruimtelijke ordening

174

274

74

74

Wonen

Bouwleges en uitvoeringskosten BWT-ODMH

-874

-323

-323

-323

Wonen

Funderingsfonds

145

0

0

0

Totaal PG Wonen

-729

-323

-323

-323

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Herinichting woonwagenlokatie

350

0

0

0

TOTAAL

350

0

0

0