Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Overhead

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Overhead

0

21.389

20.570

20.497

20.614

20.066

Subtotaal lasten

0

21.389

20.570

20.497

20.614

20.066

Baten

PG Overhead

0

-4.258

-3.258

-3.277

-3.247

-2.751

Subtotaal baten

0

-4.258

-3.258

-3.277

-3.247

-2.751

Saldo van baten en lasten

0

17.131

17.313

17.220

17.368

17.315

Dotaties aan reserves (lasten)

0

1.021

557

557

557

557

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.382

-582

-522

-522

-522

Resultaat

0

16.770

17.288

17.255

17.402

17.350

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Overhead

Automatisering

-50

-50

-50

-50

Overhead

Cheese Experience

60

0

0

0

Overhead

Krediet: nieuwbouw HvdSt

19

19

19

19

Overhead

Lagere toerekening projecten

194

200

164

136

Overhead

Loonkostenontwikkeling 2017

589

583

581

581

Overhead

Loonkostenontwikkeling 2018

635

627

625

625

Totaal PG Overhead

1.448

1.380

1.339

1.311

Specificatie overhead

Lasten

omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bestuursondersteuning

843

843

843

843

Concernstaf

458

458

458

458

Directie

621

621

621

621

Facilitaire zaken

1.647

1.634

1.624

1.624

Financien

1.542

1.542

1.542

1.542

HRM

4.375

4.374

4.331

4.331

Huisvesting

3.124

3.124

3.123

3.368

Informatievoorziening en automatisering

5.168

5.190

5.287

5.241

Inkoop

1.657

1.655

1.649

902

Juridische ondersteuning

679

679

679

679

Primair proces

1.613

1.534

1.614

1.614

Toerekening externe kostendragers

-1.157

-1.157

-1.157

-1.157

Totaal lasten

20.570

20.497

20.614

20.066

Baten

omschrijving

2018

2019

2020

2021

Facilitaire zaken

-11

-11

-11

-11

HRM

-931

-931

-931

-931

Huisvesting

-446

-466

-435

-681

Informatievoorziening en automatisering

-1.051

-1.051

-1.051

-1.051

Inkoop

-809

-809

-809

-68

Primair proces

-9

-9

-9

-9

Totaal baten

-3.258

-3.277

-3.247

-2.751

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moeten worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Zie ook het onderdeel beleidsindicatoren in programma 8 Veiligheid en bestuur.

omschrijving

2018

2019

2020

2021

Totale overheadkosten (programma totaal)

17.313

17.220

17.368

17.315

Toerekening externe kostendragers

1.157

1.157

1.157

1.157

Totale overheadkosten (excl toerekening)

18.470

18.377

18.525

18.472

Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

247.668

243.389

241.554

239.282

Berekend overheadpercentage

7%

8%

8%

8%

Overheadpercentage gebruikt voor toerekening aan heffingen en tarieven

5%

5%

5%

5%

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Automatisering

1.050

1.250

1.200

1.200

Huisvesting

0

25

0

0

TOTAAL

1.050

1.275

1.200

1.200