Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Jeugd

28.416

29.316

27.952

27.064

25.977

25.876

PG Onderwijs en educatie

14.752

13.903

14.993

13.764

14.349

14.032

PG Sport

8.880

8.483

8.424

8.555

8.526

8.464

Subtotaal lasten

52.049

51.702

51.369

49.384

48.851

48.372

Baten

PG Jeugd

-1.125

-1.039

-98

-98

-98

0

PG Onderwijs en educatie

-3.905

-4.280

-4.226

-4.226

-4.226

-4.226

PG Sport

-2.940

-2.897

-2.938

-2.940

-2.941

-2.941

Subtotaal baten

-7.970

-8.216

-7.262

-7.263

-7.264

-7.167

Saldo van baten en lasten

44.079

43.486

44.107

42.120

41.587

41.205

Dotaties aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-65

-611

-2.919

-2.100

-2.900

0

Resultaat

44.014

42.875

41.188

40.020

38.687

41.205

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Jeugd

Kinderboerderij

12

12

12

12

Jeugd

Meicirculaire

-1.132

-1.132

-1.033

-1.032

Jeugd

Preventie en veiligheid (PIT)

165

165

0

0

Jeugd

Septembercirculaire

-96

-47

-62

-47

Jeugd

Tekort maatwerk jeugd

3.000

2.300

4.000

3.900

Jeugd

Veilig thuis

231

272

272

272

Totaal PG Jeugd

2.181

1.571

3.189

3.106

Onderwijs en educatie

Herstel constructiefout gevelpanelen Carmelcollege

65

0

0

0

Onderwijs en educatie

Krediet Al Qalam - dakbedekking

0

9

9

9

Onderwijs en educatie

Krediet Al Qualam

0

3

3

3

Onderwijs en educatie

Krediet Ark - Gemiva

0

82

80

79

Onderwijs en educatie

Krediet Livingstone school

0

2

1

1

Onderwijs en educatie

Sporthal voor 10 jaar bij de Tobbe

0

66

66

66

Totaal PG Onderwijs en educatie

65

161

160

158

Sport

Krediet: sportvelden

2

2

1

1

Sport

Krediet: zwembad

9

9

9

9

Sport

Krediet: zonnepanelen Mammoet, Zebra en Groenhovenbad

0

48

47

46

Sport

Meicirculaire

-2

-2

-2

-2

Sport

Sporthal voor 10 jaar bij de Tobbe

0

108

106

103

Totaal PG Sport

8

165

161

158

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Onderwijshuisvesting

5.948

8.072

0

0

Renovatie sportvelden

320

390

225

240

Sport

1.432

0

0

0

TOTAAL

7.701

8.462

225

240