Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente verplicht om in de programma’s van de begroting de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd toe te lichten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren.

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

103,8

134,0

LISA

2

Banen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

738,5

744,0

LISA

3

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

64,7

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

4

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

108

100

Atlas voor Gemeenten

5

Functiemenging

%

2016

51,7

52,1

LISA

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Vestigingen

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

3

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

4

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

5

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.