Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie en stadsmarketing

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Cultuur

7.559

7.742

7.336

7.184

7.146

7.123

PG Economie

6.502

5.338

5.181

6.375

5.266

4.985

PG Toerisme en recreatie

1.585

1.740

1.974

1.859

1.859

1.858

Subtotaal lasten

15.647

14.820

14.491

15.418

14.270

13.967

Baten

PG Cultuur

-1

0

0

0

0

0

PG Economie

-3.821

-3.779

-3.766

-3.929

-3.939

-3.930

PG Toerisme en recreatie

-181

-156

-158

-158

-158

-158

Subtotaal baten

-4.002

-3.935

-3.924

-4.087

-4.096

-4.088

Saldo van baten en lasten

11.644

10.885

10.567

11.331

10.173

9.879

Dotaties aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-300

-153

-165

-50

-50

-50

Resultaat

11.344

10.732

10.402

11.281

10.123

9.829

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Cultuur

Herwaardering gemeentelijk vastgoed

25

24

24

23

Totaal PG Cultuur

25

24

24

23

Economie

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

0

60

60

60

Economie

Exploitatie vastgoed

308

306

302

302

Economie

Herwaardering gemeentelijk vastgoed

95

93

91

88

Economie

Lagere toerekening projecten

-43

-43

0

0

Economie

Lekkenburg

0

-89

-89

-89

Economie

Ondersteuning Gouda Onderneemt

80

50

20

0

Economie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

0

1.136

61

72

Totaal PG Economie

440

1.513

445

433

Toerisme en recreatie

Subsidie Roze Zaterdag

115

0

0

0

Totaal Toerisme en recreatie

115

0

0

0

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vastgoed

1.864

752

166

0

TOTAAL

1.864

752

166

0