Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden- Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en de ISMH.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Voor bedrijven is een prettige woon-en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Gouda biedt met zijn historische binnenstad én zijn aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplaats. Gouda heeft binnen zijn stadsgrenzen beperkte groene recreatieve gebieden. De recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn daarom van belang.

Om beter tegemoet te komen aan deze doelstellingen worden de recreatiegebieden doorontwikkeld qua inrichting, waarbij op verschillende doelgroepen wordt ingespeeld: van passieve naar actieve recreatie, van verblijven naar beleven en gebruiken (creatief, sportief, ontdekkend, luxe genietend, natuur genietend, familieverband e.d.).

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De begroting 2018-2019 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot 2020.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.

Nu het nieuwe depot is geopend, is er weer meer ruimte om archief over te dragen en door het SAMH te laten beheren en bewerken. Voor de gemeente Gouda gebeurt dit in het kader van het project Het Geheugen van Gouda.

Het bouwvergunningenarchief 1978-1994 is per 1 september 2016 overgedragen. In 2017 wordt het secretarie-archief 1983-1988 opgeschoond, bewerkt en overgedragen aan de Streekarchiefdienst. Aansluitend worden volgende archiefdelen ter hand worden genomen.  

SAMH maakt met de deelnemende gemeenten afspraken over de jaarlijks te leveren bijdrage. Eén van de belangrijkste bijdragen is het opzetten van een zogenaamd e-depot oftewel de digitale versie van het analoge, papieren archiefdepot. Dit e-depot moet ervoor zorgen dat digitale archieven op de juiste manier opgenomen en ontsloten kunnen worden.