Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Afwatering (blauw)

1.588

922

936

948

953

953

PG Bruggen en tunnels

2.322

1.566

1.587

1.592

1.587

1.587

PG Milieu

10.927

10.588

9.718

9.559

9.522

9.511

PG Openbaar groen

3.241

3.180

3.125

3.117

3.111

3.107

PG Riolering (bruin)

11.079

12.199

14.434

14.988

15.897

17.024

PG Verkeer

5.322

4.095

4.021

4.205

4.642

4.667

PG Wegen, straten pleinen

15.348

11.051

11.852

12.505

12.764

13.298

Subtotaal lasten

49.826

43.601

45.673

46.914

48.476

50.146

Baten

PG Afwatering (blauw)

0

0

0

0

0

0

PG Bruggen en tunnels

-144

-101

-103

-103

-103

-103

PG Milieu

-10.936

-9.940

-9.500

-9.250

-9.321

-9.345

PG Openbaar groen

-31

-10

-10

-10

-10

-10

PG Riolering (bruin)

-12.766

-13.985

-15.162

-16.483

-17.921

-18.855

PG Verkeer

-3.793

-3.760

-3.729

-3.810

-3.760

-3.760

PG Wegen, straten pleinen

-2.703

-450

-451

-451

-451

-451

Subtotaal baten

-30.373

-28.246

-28.956

-30.107

-31.567

-32.525

Saldo van baten en lasten

19.454

15.355

16.717

16.807

16.909

17.621

Dotaties aan reserves (lasten)

4.792

3.533

3.088

2.670

2.248

1.824

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.533

-376

-949

-69

-68

-68

Resultaat

19.712

18.512

18.856

19.409

19.089

19.378

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep

Maatregel

2018

2019

2020

2021

Milieu

Actualisatie afvalbudgetten

131

133

25

-11

Totaal PG Milieu

131

133

25

-11

Riolering

Actualisatie rioolbudgetten meerjarig

187

145

-344

-178

Riolering

Lastenverlichting Rioolheffing

880

0

0

0

Totaal PG Riolering

1.067

145

-344

-178

Verkeer

Aanpak Fietsparkeren

71

163

163

163

Verkeer

Actualisatie Parkeren baten en lasten

-118

-88

-38

-25

Verkeer

Krediet: Fluwelensingel

-39

1

1

1

Verkeer

Mobiliteitsplan

0

0

72

123

Totaal PG Verkeer

-86

75

198

262

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Investeringen wegen grijs

8.516

4.872

4.804

4.780

Ondergrondse containers afvalinzameling

756

0

0

0

Parkeren

415

0

0

0

Riolering

9.500

9.500

0

0

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

0

225

0

0

Verkeersplannen

235

0

0

0

Vervanging VRI

580

0

0

0

Verkeer

200

4.572

430

280

TOTAAL

20.202

19.169

5.234

5.060