Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 7: Burgerinitiatieven en publiekszaken

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

PG Burgerinitiatieven

859

641

618

598

598

598

PG Publiekszaken

2.886

2.277

2.187

1.987

1.950

1.950

Subtotaal lasten

3.745

2.918

2.804

2.584

2.547

2.547

Baten

PG Burgerinitiatieven

0

0

0

0

0

0

PG Publiekszaken

-1.389

-1.504

-1.353

-875

-808

-808

Subtotaal baten

-1.389

-1.504

-1.353

-875

-808

-808

Saldo van baten en lasten

2.355

1.414

1.451

1.709

1.739

1.739

Dotaties aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.355

1.414

1.451

1.709

1.739

1.739

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

Toelichting op de exploitatie

De daling van de baten ontstaat door lagere legesinkomsten op paspoorten. Dit is het gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur (was vijf jaar) voor paspoorten vanaf 2014. Hierdoor nemen het aantal aanvragen en de baten vanaf 2019 af.